Kjøpsloven § 61

Kjøpsloven § 61 regulerer forventet kontraktsbrudd i avtaleforhold, såkalt antesipert mislighold. Bestemmelsen fastsetter partenes rett til å holde tilbake sin del av ytelsen, tilbakeholdsretten.

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 61 at dersom det fremgår av en av partenes handlemåter eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en «vesentlig del av sine plikter», kan den annen part innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake. Bestemmelsen regulerer såkalt antesipert kontraktsbrudd og innebærer at avtaleparten på grunn av det forventede kontraktsbruddet kan utøve sin tilbakeholdsrett, ved å holde tilbake sin ytelse.

Forutsetningen for å utøve tilbakeholdsrett ved antesipert kontraktsbrudd er at det «fremgår» ut ifra avtaleparten sine forutgående handlinger at han ikke vil oppfylle en «vesentlig del av sine plikter». Noe sannsynlighetsovervekt for kontraktsbrudd kreves ikke, men en mistanke eller antakelse vil ikke være tilstrekkelig. Det kreves at faren for det fremtidige misligholdet må være en rimelig slutning ut fra konkrete holdepunkter.

Dersom en part benytter seg av sin tilbakeholdsrett etter reglene i denne bestemmelsen, må han «straks» varsle den annen part. Dette innebærer at avtaleparten ikke gis en frist på å varsle, det må varsles umiddelbart. Dersom dette ikke blir gjort kan den annen part kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han var blitt varslet.

Tilbakeholdsretten ved antesipert mislighold kan kun benyttes så lenge det er grunn til å regne med at avtaleparten misligholder. Dersom avtaleparten part stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse må den annen part fortsette oppfyllelsen.

 

Relevante rettskilder

HR-2019-231-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 61

 

Lovteksten

§ 61. Forventet kontraktbrudd

(1) Dersom det etter kjøpet framgår av en parts handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan den annen part innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake.

(2) Har selgeren allerede sendt tingen og viser det seg forhold på kjøperens side som nevnt i første ledd, kan han hindre at tingen blir overgitt til kjøperen eller hans bo. Dette gjelder selv om kjøperen eller boet har mottatt transportdokument.

(3) Den part som innstiller oppfyllelsen eller hindrer at tingen blir overgitt, må straks varsle den annen part. Blir varsel ikke gitt, kan den annen part kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han var blitt varslet.

(4) Part som har innstilt sin oppfyllelse eller hindret at tingen blir overgitt, må fortsette oppfyllelsen dersom den annen part stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse.

Kilde:

Kjøpsloven § 61 med lovkommentar

 

lovkommentar