Kjøpsloven § 62

Kjøpsloven § 62 regulerer parters rett til å heve ved forventet kontraktsbrudd i en avtale, såkalt antesipert mislighold. Dersom vilkårene er oppfylt kan avtalen heves allerede før mislighold har inntrådt. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 62 kan en part heve avtalen dersom det allerede tiden før oppfyllelse er «klart» at det vil inntre kontraktsbrudd som «vil gi en part hevingsrett», såkalt antesipert mislighold.

Forutsetningen er at det på grunn av avtalepartens forutgående opptreden er «klart» at han vil misligholde avtalen. Vilkåret er et krav om høy sannsynligovervekt. Det er dermed ikke tilstrekkelig at med mistanke eller antakelser om at avtaleparten kommer til å misligholde. Videre kreves det at kontraktsbruddet «vil gi en part hevingsrett». Det kreves dermed i samsvar med reglene om heving at  kontraktsbruddet utgjør et «vesentlig mislighold».

Retten til å heve ved antesipert mislighold faller imidlertid bort dersom den annen part «straks» stiller betryggende sikkerhet for  at kjøpet vil bli oppfylt. Dette innebærer at avtaleparten må gi melding umiddelbart om at avtalen vil bli overholdt. Muligheten til å gi en slik sikkerhet avhenger av at parten har fått melding om at heving vil bli krevd. Bestemmelsens annet ledd fastsetter derfor en plikt fra den som akter å heve om å vasle denne part, slik at han skal få muligheten til å komme med slik sikkerhet for å unngå heving.

Relevante rettskilder

LB-2016-184199
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 62

 

Lovteksten

§ 62. Heving ved forventet kontraktbrudd

(1) Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi en part hevingsrett, kan han heve kjøpet allerede før tiden for oppfyllelse. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kjøpet vil bli oppfylt.

(2) Når tiden tillater det, skal den part som akter å heve, varsle den annen part så denne får høve til å skaffe sikkerhet for å unngå heving

Kilde:

Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

 

 

lovkommentar