Kjøpsloven § 64

Kjøpsloven § 64 regulerer virkningene av heving eller omlevering. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 64 første ledd at heving resulterer i at partenes plikter til å oppfylle kjøpet faller bort. Dette innebærer at partene kan slutte å yte uten å risikere å bli møtt med misligholdsbeføyelser.

Videre bestemmer annet ledd at de delene av avtalen som allerede er blitt ytt på dette tidspunkt, kan kreves tilbakeført. Også her kan likevel en avtalepart utøve sin tilbakeholdsrett ved å holde tilbake det han har mottatt frem til den annen part leverer tilbake det han har fått. Denne tilbakeholdsretten kan også bli utøvd ved krav på erstatning eller rente når betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

Ved omlevering følger det av tredje ledd at kjøper kan utøve sin tilbakeholdsrett, inntil han har mottatt den nye tingen av selger.

Relevante rettskilder

HR-2008-886-U
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 64

 

Lovteksten

§ 64. Virkninger 

(1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort.

(2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

(3) Skal selgeren omlevere, kan kjøperen holde tilbake det han har mottatt, inntil omlevering skjer.

(4) Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen

Kilde:

Kjøpsloven § 64 med lovkommentar

 

lovkommentar