Kjøpsloven § 65

Kjøpsloven § 65 regulerer avkastning og renter ved tilbakeføring av ytelser etter at avtalen er hevet. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 65 første ledd at dersom en avtale heves, skal kjøper «godskrive selgeren avkasting som han har hatt av tingen» og «gi rimelig vederlag for vesentlig nytte» han ellers har hatt av den. Dette innebærer at de fordeler som kjøper har fått ved å disponere over tingen skal tilbakeføres til selger.

Størrelsen på avkastningen som kjøper må tilbakeføre beror på utbytte kjøper har hatt av tingen. Bestemmelsen tar kun sikte på å omfatte vanlig avkastning som ikke beror på kjøperens særlige innsats, for eksempel renter eller aksjeutbyttet. Utbytte som ikke omfattes av bestemmelsen kan være fortjeneste ved videresalg eller verdiøkning ved bearbeiding av tingen. Avkastning eller utbytte av en utleieting vil komme i en mellomstilling. Det vil likevel i alle tilfeller fanges opp av det andre alternativet om vederlag for vesentlig nytte.

Størrelsen på det rimelige vederlaget for vesentlig nytte som kjøper har hatt ved å disponere over tingen må vurderes konkret. For det første må kjøper ha hatt «vesentlig nytte» av tingen. Dette innebærer at enhver fordel av å besitte tingen ikke kan kreves tilbakeført. Det skal også fastsettes et «rimelig vederlag» for besittelsen. At vederlaget skal være rimelig må forstås slik at det ikke kan settes høyere enn verdireduksjonen som bruken har ført til. På en annen side har ikke kjøperen en plikt til å uten videre erstatte verdireduksjonen fullt ut.

Selgers tilbakeføringsrett er regulert i bestemmelsens annet ledd. Der følger det at selger plikter å betale tilbake å betale rente etter § 71 fra den dag han mottok betalingen. Kjøpsloven § 71 bestemmer at det skal betales renter etter forsinkelsesrenteloven. Kjøperen har ikke noe krav på å få godskrevet nytte eller avkastning som selgeren har ut over forsinkelsesrentesatsen.

Relevante rettskilder

LA-1234-1234
Ot.prp.nr.80 (1986–1987) 

Video om kjøpsloven § 65

 

Lovteksten

§ 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring

(1) Heves kjøpet, skal kjøperen godskrive selgeren avkasting som han har hatt av tingen og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han ellers har hatt av den.

(2) Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter han å betale rente etter § 71 fra den dag han mottok betalingen.

Kilde:

Kjøpsloven § 65 med lovkommentar

 

lovkommentar