Kjøpsloven § 66

Kjøpsloven § 66 regulerer tap av krav om heving eller omlevering. Disse misligholdsbeføyelsene forutsetter at ytelsene kan restitueres eller at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 66 at kjøper kun kan heve kjøpet eller kreve omlevering dersom tingen blir levert til «tilbake i vesentlig samme stand og mengde» som da han mottok den. Dersom dette ikke er mulig kan kjøper som utgangspunkt ikke heve eller kreve omlevering. Bestemmelsen gjør imidlertid tre unntak fra dette.

Etter bokstav a vil kjøper likevel ha sin hevingsrett eller krav på omlevering i behold dersom grunnen til at det er «umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen». Dette vil være tilfellet ved frukt som råtner før tilbakelevering. Begrunnelsen for dette er at det ofte vil være en sammenheng mellom årsaken til at tingen blir ødelagt og ønsket om heving, for eksempel at frukten er blitt levert for sent. Det ville derfor vært urimelig om kjøper ikke fikk heve i slike tilfeller.

Etter bokstav b vil kjøper også ha sin hevingsrett eller krav på omlevering i behold dersom «tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel». Et forutsetning er imidlertid at handlingen er nødvendig for å kunne fastsette om tingen har en mangel. Dette innebærer at kjøper vil ha sine rettigheter i behold dersom for eksempel fjerning av innpakning er nødvendig for å avdekke mangler.

Etter bokstav c vil kjøper også ha sin hevingsrett eller krav på omlevering i behold dersom «tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen. Bestemmelsen vil ha betydning for ting som vanligvis blir omsatt eller forbrukt, slik som matvarer.

Det følger dessuten av bestemmelsens tredje ledd at kjøper uansett ikke taper sin hevingsrett eller krav på omlevering dersom han ved tilbakelevering erstatter den verdireduksjon tingen har hatt. Uavhengig av hva som er grunnen til verdireduksjonen vil kjøper etter dette ha sine rettigheter i behold dersom han erstatter verdireduksjonen. Kjøperen skal erstatte en verdireduksjon som ellers ville ha hindret heving etter første ledd. Det vil si at han ikke trenger å erstatte en verdireduksjon dersom denne bare skyldes tidsforløpet eller det at tingen ikke lenger er ny.

Relevante rettskilder

HR-2001-762
Ot.prp.nr.80 (1986–1987) 

 

Video om kjøpsloven § 66

 

Lovteksten

§ 66.Tap av krav på heving og omlevering

(1) Kjøperen kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den. Han taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom
(a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen;
(b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel; eller
(c) tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen.

(2) Kjøperen taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt

Kilde:

Kjøpsloven § 66 med lovkommentar

 

lovkommentar