Kjøpsloven § 67

Kjøpsloven § 67 regulerer erstatningsutmålingen ved mislighold i kontrakt. Bestemmelsen inneholder de grunnleggende reglene om hvilke tapsposter som skal erstattes, samt beregningen av disse. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 67 at en avtalepart kan kreve erstattet det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som han blir påført som følge av kontraktsbrudd fra den annen part. Det gjøres imidlertid unntak for tap som en med «rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet». Erstatning forutsetter etter dette årsakssammenheng mellom misligholdet og det påførte tapet. Hva dette innebærer må bero på alminnelige erstatningsregler, for eksempel reglene om konkurrerende skadeårsaker, tilfeldige sammentreff av to eller flere hindringer (casus mixtus), indirekte og avledet tap m.m.

Les om rettigheter etter kjøpsloven ved kjøp av båt.

Utgangspunktet er at det kan kreves full erstatning for tap og utgifter som skyldes kontraktbruddet. Det følger imidlertid av bestemmelsens annet ledd at kun direkte tap som kan gjøres gjeldene. Annet ledd gir en uttømmende liste over hva som er å regne som indirekte tap. Tap som ikke er opplistet er å anse som direkte tap og kan gjøres gjeldene.

Bestemmelsens tredje ledd gjør unntak fra annet ledd. Dette innebærer at for de forhold som er opplistet i kan det likevel kreves erstatnings selv om forholdet er å anse som indirekte tap. Tredje ledd kan etter dette sies å være en konverteringsregel som gjør tap som i utgangspunktet er å anse som indirekte om til direktetap.

Les mer om årsakssammenheng her

Relevante rettskilder

HR-2017-515-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987) 

Video om kjøpsloven § 67

 

Lovteksten

§ 67. Alminnelig regel

(1) Erstatning for kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet.

(2) Som indirekte tap reknes:
(a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
(b) tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
(c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet
(d) tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.

(3) Reglene i andre ledd gjelder ikke
a) kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at salgstingen er forsinket eller har mangler,
b) kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som andre ledd omfatter, eller
c) erstatning utbetalt til en forbrukerkjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven​2 § 34

 

Kilde:

Kjøpsloven § 67 med lovkommentar

 

lovkommentar