Kjøpsloven § 68

Kjøpsloven § 68 regulerer prisforskjell som en tapspost når en part foretar dekningstransaksjon etter heving. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 68 at dersom en part har foretatt dekningstransaksjon på forsvarlig måte, og innen rimelig tid etter hevingen, kan han kreve dekket differansen mellom kontraktprisen og prisen i dekningstransaksjonen.

Ved å foreta dekningstransaksjon vil den parten som hever begrense det tap som motpartens kontraktbrudd medfører. Et dekningskjøp fra kjøperens side kan for eksempel hindre at en avtale om videresalg heves, hvilket motvirker tap av fortjeneste. Bestemmelsen innebærer at den hevende part får kompensasjon for prisendringer i markedet i etterkant av kjøpet gjennom erstatning for prisforskjell. Det er en forutsetning at prisforskjellen utgjør et tap. Den må ikke være til direkte gunst for den hevende parten, fordi den opprinnelige kontraktprisen var ugunstig for ham.

Relevante rettskilder

HR-1998-49-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 68

 

Lovteksten

§ 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon

Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal reknes ut

 

Kilde:

Kjøpsloven § 68 med lovkommentar

lovkommentar