Kjøpsloven § 69

Kjøpsloven § 69 regulerer prisforskjell som en tapspost når en part ikke foretar dekningstransaksjon etter heving. Bestemmelsen vil også komme til anvendelse der det er foretatt dekningstransaksjoner som ikke oppfyller vilkårene i kjøpsloven § 68. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 69 første ledd at dersom en avtale er hevet uten at det er foretatt dekningskjøp og det er gjengs pris for tingen, skal prisforskjellen regnes ut ifra differansen mellom kjøpesummen og den gjengse prisen på hevingstidspunktet. Dersom kjøpet heves etter at tingen er overdratt til kjøper er det den gjengse prisen på overdragelsestidspunktet som skal legges til grunn.

En forutsetning for at bestemmelsen kommer til anvendelse er at det eksisterer en gjengs pris for salgstingen. Den gjengse prisen fastsettes tilsvarende priser ved liknende vare eller tjeneste på avtaletiden, så langt denne ikke er urimelig. Dette forutsetter igjen at salgstingen er en artsbestemt vare med en viss omsetning. Den må ikke nødvendigvis ha prisnotering på markedet.

Fastsettelsen av den gjengse prisen er nærmere regulert i bestemmelsens annet ledd. Av bestemmelsen følger det at gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag. Dette innebærer at ved sendekjøp er det prisen for tilsvarende varer på leveringsstedet som er avgjørende. Dersom det ikke eksiterer noen gjengs pris på leveringsstedet skal prisen på et sted som med rimelighet kan likestilles med leveringsstedet, legges til grunn.

Relevante rettskilder

HR-2001-762
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpslovene § 69

 

Lovteksten

§ 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon

(1) Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning som nevnt i § 68, og er det gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse pris på hevingstiden til grunn når prisforskjell skal reknes ut. Blir kjøpet hevet etter at tingen er overtatt, skal isteden gjengs pris ved overtakelsen legges til grunn.

(2) Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at omsyn tas til forskjell i transportkostnader

 

Kilde:

Kjøpsloven § 69 med lovkommentar

 

lovkommentar