Kjøpsloven § 7

Kjøpsloven § 7 regulerer når levering er skjedd ved plasskjøp og sendekjøp. I tillegg angis betydningen av enkelte leveranseklausuler. Fordi plass- og sendekjøp forutsetter avtale mellom selger og kjøper, er kjøpsloven § 7 et unntak fra kjøpsloven § 6. Kjøpsloven § 6 kommer til anvendelse dersom partene ikke har avtalt noe om leveringen: da skal tingen hentes hos selgers forretningssted eller bosted. 

Kort forklart

Kjøpsloven skiller mellom tre ulike kjøp når det kommer til leveringssted: hentekjøp i kjøpsloven § 6 og plasskjøp og sendekjøp i kjøpsloven § 7.

Et plasskjøp er når tingen ved avtale skal bringes til kjøperen «på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting». Tingen skal altså leveres innenfor et område selgeren typisk utøver sin virksomhet. I slike tilfeller vil levering skje når tingen mottas av kjøper i dette området. Mer presist er leveringstidspunktet når kjøper fysisk får besittelsen over tingen i det aktuelle området.

Et sendekjøp er når tingen ved avtale skal sendes til kjøperen. Transporten kan utføres enten av en fraktfører, eller av selgeren selv. Leveringstidspunktet avhenger av hvilken fremgangsmåte som benyttes. Står selgeren selv for transporten anses overlevering for skjedd når tingen mottas (fysisk besittelse) av kjøper. Benytter selger en fraktfører til å transportere tingen til kjøper, vil levering derimot anses skjedd idet tingen blir overgitt til fraktføreren. Ved benyttelse av en fraktfører er det altså ikke avgjørende om kjøper får fysisk besittelse over tingen. Så lenge fraktføreren har tingen i sin besittelse anses levering for skjedd.

Selges tingen med angivelse av et bestemt sted, i tillegg til at den er solgt «fritt», «levert», eller «fritt levert», vil tingen anses levert først når den er kommet frem til det angitte sted.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 7

Lovteksten

§ 7. Plasskjøp og sendekjøp

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der.

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

(3) Er tingen solgt «fritt», «levert», eller «fritt levert», med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.

Kilde:

Kjøpsloven § 7 på biladvokat.no

lovkommentar