Kjøpsloven § 70

Kjøpsloven § 70 regulerer avtaleparters plikt til å begrense tapet ved kontraktsbrudd, såkalt tapbegrensningsplikt. Bestemmelsen åpner også opp for lemping av erstatningsansvaret dersom dette vil virke urimelig. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 70 vil den part som påberoper seg kontraktsbrudd ha en plikt til å begrense sitt tap, gjennom rimelige tiltak. Denne tapsbegrensningsplikten er begrunnet i det alminnelige lojalitetsprinsippet, plikt til å opptre lojalt, som gjelder for parter i et kontraktsforhold.

Tapsbegrensningsplikten gjelder imidlertid ikke ubegrenset, tiltakene må være «rimelige». Hva som er rimelig å forvente må vurderes ut ifra partens kunnskap på det aktuelle tidspunktet. Avtalepartens forutsetninger vil også være av betydning. Man kan trolig ikke stille samme krav til en forbruker som til en næringsdrivende til å foreta dekningskjøp. Videre plikter parten å ikke gjøre uforholdsmessige eller utjenlige tiltak. Tiltakene må stå i et forhold til tapet og tapsreduksjonen som kan oppnås. Utgifter til rimelige tiltak må anses som en del av misligholdstapet. Disse skal belastes motparten, uansett om de er forgjeves eller overstiger det opprinnelige tapet.

Etter bestemmelsens annet ledd kan erstatningens størrelse settes ned dersom det vil virke «urimelig» for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og tilhøva ellers. Bestemmelsen gir kun adgang til å lempe erstatningsansvaret, ikke frita fra ansvar. Ved vurderingen må man ta hensyn til tapets størrelse sammenliknet med tap som vanligvis oppstår i liknende tilfeller (normaltap), og forholdene ellers.

Relevante rettskilder

HR-2017-515-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 70

 

Lovteksten

§ 70. Plikt til å begrense tap.​1 Lemping av ansvaret 

(1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet.​

(2) Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og tilhøva ellers

 

Kilde:

Kjøpsloven § 70 med lovkommentar

 

lovkommentar