Kjøpsloven § 71

Kjøpsloven § 71 regulerer rente ved mislighold betalingsplikt. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 71 at ved mislighold betalingsplikt skal det betales rente etter forsinkelsesrenteloven. Bestemmelsen omfatter alle pengekrav i kjøpsforholdet, for eksempel tilbakebetaling av kjøpesum, erstatning og refusjonskrav.

Størrelsen på forsinkelsesrenter er regulert i forsinkelsesrenteloven § 3. Det følger av bestemmelsen at det er departementet som fastsetter størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente hvert halvår.

Tidspunktet for når forsinkelsesrenten begynner å løpe er bestemt i forsinkelsesrenteloven § 2. For krav hvor betalingsfrist følger av avtalen, begynner renten å løpe allerede når betalingen er forfalt. Dersom betalingsfrist ikke er avtalt begynner renten å løpe 30 dager etter at fordringshaver har sendt skriftlig melding til skyldner, såkalt påkrav. Dette innebærer at fristen begynner å løpe 30 dager etter at fordringshaver har gitt beskjed om at han ønsker betaling.

Relevante rettskilder

HR-2001-762
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 71

 

Lovteksten

§ 71. Rente 

Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m.

 

Kilde:

Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

 

lovkommentar