Kjøpsloven § 74

Kjøpsloven § 74 regulerer retten til forvaring av tingen hos tredjemann. Slik forvaring vil skje for den andre partens regning.

Kort forklart

Bestemmelsens første punktum gir omsorgsparten etter kjøpsloven § 72 og kjøpsloven § 73 en rett til å la tredjemann forvare tingen for den andre partens regning. Denne forvaringen hos tredjemann kan eksempelvis utgjøre et varelager. En slik løsning kan eksempelvis være praktisk der tingen befinner seg på et annet sted enn omsorgspartens forretningssted eller, eller dersom den må lagres på en spesiell måte. Det er er vilkår for forvaring etter bestemmelsen at kostnadene ikke må være uforholdsmessig store.

Video om kjøpsloven § 74

Lovteksten

§ 74. Forvaring hos tredjemann.

En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la tredjemann forvare den for den annen parts rekning, såframt kostnadene ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar når forvareren er forsvarlig valgt og har mottatt tingen.

Kilde:

Kjøpsloven § 74 med lovkommentar

lovkommentar