Kjøpsloven § 75

Kjøpsloven § 75 regulerer omsorgspartens rett til å få dekket forsvarlige kostnader knyttet til omsorgen for tingen. I tillegg hjemler bestemmelsen vedkommendes tilbakeholdsrett frem til kostnadene dekkes, eller annen betryggende sikkerhet fremlegges.

Kort forklart

Bestemmelsens første punktum gir omsorgsparten en rett til å få dekket forsvarlige utlegg og andre kostnader til omsorg av tingen, for den partens regning. Det ansvaret den andre parten har for slike kostnader er objektiv, det vil si at fritaksgrunnene etter kjøpsloven § 27, kjøpsloven § 40 og kjøpsloven § 57 ikke vil få anvendelse. Bestemmelsens andre punktum gir omsorgsparten rett til å holde tingen tilbake for sikkerhet for sitt krav. Dersom den andre parten ønsker å unngå omsorgspartens tilbakeholdsrett, kan vedkommende dekke kostnadene eller stille betryggende sikkerhet for disse.

Video om kjøpsloven § 75

Lovteksten

§ 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader.

Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til dette. Han kan holde tingen tilbake inntil kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles.

Kilde:

Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

lovkommentar