Kjøpsloven § 76

Kjøpsloven § 76 regulerer omsorgspartens rett til å selge tingen. Andre ledd regulerer parten en plikt til å selge tingen.

Kort forklart

Etter bestemmelsens første ledd har den parten som plikter å dra omsorg for tingen, rett til å selge den. Dette gjelder under forutsetning av at vedkommende ikke kan ta vare på den uten vesentlig kostnad, eller at den andre parten venter urimelig lenge med å overta tingen eller betale kjøpesummen eller kostnadene med oppbevaringen. Av tredje ledd følger også at omsorgsparten plikter å gi rimelig varsel om at tingen vil bli solgt, der det er mulig. Andre ledd pålegger parten en plikt til å selge tingen, under visse forutsetninger som nevnes i bestemmelsen.

Video om kjøpsloven § 76

Lovteksten

§ 76. Salg.

(1) En part som plikter å dra omsorg for tingen, har rett til å selge den dersom han ikke uten vesentlig kostnad kan ta vare på den, eller den annen part venter urimelig lenge med å overta den eller betale kjøpesummen eller kostnadene med oppbevaringen.

(2) Dersom tingen er utsatt for raskt å bli ødelagt eller forringet, eller det vil være uforholdsmessig kostbart å ta vare på den, skal den så vidt mulig selges.

(3) Salg skal skje på forsvarlig måte. Når det er mulig, skal den annen part gis rimelig varsel om at tingen vil bli solgt.

Kilde:

Kjøpsloven § 76 med lovkommentar

lovkommentar