Kjøpsloven § 8

Kjøpsloven § 8 regulerer hvilke plikter selger har i forbindelse med sending av tingen. Det er altså tale om enkelte tilleggsplikter selger har i tillegg til å sørge for at kjøper får tingen han har betalt for. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 8 kommer til anvendelse ved sendekjøp etter kjøpsloven § 7. Det er altså avtalt mellom kjøper og selger at selger skal transportere tingen til kjøper. Transporten kan selger utføre selv eller ved bruk av en fraktfører, jf. kjøpsloven § 7. I § 8 angis at selger plikter å inngå de avtaler med transportøren som er nødvendige for at tingen på egnet måte kommer frem til kjøper. Det er også en forutsetning at transporten skjer på vanlige vilkår for denne typen transport.

Er det ikke avtalt mellom partene at selger skal tegne transportforsikring for tingen, plikter han likevel å gi de nødvendige opplysninger som kjøper etterspør for at kjøper selv skal kunne tegne forsikring.

En tredje tilleggsplikt foreligger for selger dersom han overleverer tingen til en fraktfører uten at det tydelig fremgår av forsendelsen ved merking, i transportdokument eller på annen måte, at pakken skal til kjøperen. I slike tilfeller plikter selger å gi kjøper melding som klart angir hva kjøper skal motta.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 8

Lovteksten

§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp.

(1) Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

(2) Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han når kjøperen ber om det, gi de opplysninger kjøperen trenger for å kunne tegne forsikring.

(3) Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig framgår at den skal til kjøperen, må selgeren gi kjøperen slik melding som gjør det klart hva han skal motta.

Kilde:

Kjøpsloven § 8 på biladvokat.no

lovkommentar