Kjøpsloven § 81

Kjøpsloven § 81 utgjør en spesialbestemmelse om partsfordeling av renter ved kjøp av rentebærende fordringer. Den alminnelige regelen om avkastning følger av kjøpsloven § 79.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder alle rentebærende fordringer, uavhengig av om de er knyttet til verdipapirer eller omsetningspapir. Etter bestemmelsens første punktum skal kjøp av rentebærende fordringer omfatte påløpte, men ikke forfalte renter ved den avtalte leveringstiden. Skjæringstidspunktet er det samme som i kjøpsloven § 79. Ved slik fordringer vil en som regel til enhver tid vite hvor stort beløp som er påløpt i renter. I oppgjøret mellom partene vil det tas hensyn til hvor mye som er påløpt i renter ved inngåelsen av kjøpet, eller eventuelt ved leveringstidspunktet.

Video om kjøpsloven § 81

Lovteksten

§ 81. Rentebærende fordring.

Kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstid. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker.

Kilde:

Kjøpsloven § 81 med lovkommentar

lovkommentar