Kjøpsloven § 86

Kjøpsloven § 86 regulerer tredjemanns ansvar for opplysning i tidligere salgsledd. Bestemmelsen må ses i lys av kjøpsloven § 18.

Kort forklart

Utgangspunktet er at tredjemanns ansvar faller utenfor rammen av de generelle reglene om erstatning etter kjøpsloven. Kjøpsloven § 86 utgjør således en særskilt bestemmelse om ansvar for personer i tidligere salgsledd for opplysninger disse har gitt om tingen. Etter bestemmelsen vil tilvirker eller annen ansvarlig person i tidligere salgsledd bli ansvarlig etter reglene i kjøpsloven § 40 for tap som kjøperen lider som følge av opplysning etter kjøpsloven § 18 andre ledd. For de tilfellene der selgeren også er ansvarlig for tapet etter kjøpsloven § 40, vil selgeren og det tidligere salgsleddet bli solidarisk ansvarlige.

Video om kjøpsloven § 86

Lovteksten

§ 86. Ansvar for opplysning etter § 18.

Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene i § 40 gjelder tilsvarende.

Kilde:

Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

lovkommentar