Kjøpsloven § 9

Kjøpsloven § 9 regulerer leveringstidspunktet i tilfeller hvor dette ikke er avtalt mellom partene. 

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd angir at tingen som en hovedregelen skal leveres «innen rimelig tid» etter kjøpet. Dette gjelder riktignok bare dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Er et annet leveringstidspunkt avtalt, skal dette legges til grunn.

Er det avtalt et tidsrom for levering kommer annet ledd til anvendelse. Etter annet ledd vil selger som utgangspunkt selv kunne velge leveringstidspunktet. Dette gjelder likevel ikke dersom forholdene tilsier at dette valget skal tilkomme kjøperen. Dette beror på en konkret vurdering.

I de tilfeller hvor selgeren ved hentekjøp (kjøpsloven § 6) har rett til å velge leveringstidspunktet, plikter han å gi kjøperen melding om når tingen kan hentes. Viktig i denne forbindelse er at slik melding skal gis «i tide». Hva som er «i tide» må avgjøres i den enkelte sak med henblikk på at hensikten med regelen er å skape forutberegnelighet. Kjøper skal kunne forberede seg på at tingen snart er klar for henting. Selger skal ikke kunne gi slik melding en dag og forvente at kjøper kommer og henter tingen på dagen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 9

Lovteksten

§ 9. Leveringstid.

(1) Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger tiden for levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet.

(2) Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget tilkommer kjøperen.

(3) Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunkt for levering, skal han i tide gi kjøperen melding om når tingen kan hentes.

Kilde:

Kjøpsloven § 9 på biladvokat.no

lovkommentar