Kringkastingsloven § 3-7

Kringkastingsloven § 3-7 regulerer kravene til programmer som inneholder produktplassering, og gjennomfører artikkel 11 om produktplassering i Direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

Kort forklart

Bestemmelsen inneholder de nærmere krav til programmer som inneholder produktplassering. AMT-direktivet definerer produktplassering som «enhver form for audiovisuell kommersiell kommunikasjon som innebærer at en vare, tjeneste eller varemerket for varen eller tjenesten forekommer ved at det inngår i et program, eller det vises til det, mot betaling eller lignende vederlag». Kravene i § 3-7 er generelle, og omfatter også programmer som verken er produsert eller bestilt av vedkommende tjenestetilbyder.

Bestemmelsens bokstav a til gjennomfører AMT-direktivets artikkel 11. Den nærmere presiseringen av kravene skal gjøres av Medietilsynet. Ved denne skal det tas hensyn til felleseuropeisk praksis etter direktivet. Kravene i bestemmelsens bokstav eog f gjelder bare for programmer som er produsert eller bestilt av norske tjenestetilbydere. Bestemmelsen inneholder også et unntak fra kravet om identifikasjon av produktplassering i bokstav d for eksterne produksjoner.

Relevante rettskilder

Prop.9 L (2012–2013) Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.

Lovteksten

§ 3-7. Krav til programmer som inneholder produktplassering

Programmer som inneholder produktplassering, skal​ oppfylle følgende krav:

a) Programmets innhold og fastsetting av sendetid skal ikke under noen omstendigheter påvirkes på en slik måte at det innvirker på ansvaret og den redaksjonelle uavhengigheten til tilbyderen av medietjenesten.

b) Produktplasseringen skal ikke direkte oppfordre til kjøp eller leie av varer eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike varer eller tjenester.

c) Produktplassering skal ikke gi vedkommende vare eller tjeneste en unødig fremtredende rolle.

d) For å unngå at publikum villedes skal programmer som inneholder produktplassering identifiseres på en tydelig og nøytral måte ved begynnelsen og slutten av programmet, samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd.

e) Programmer som er produsert eller bestilt av tjenestetilbydere underlagt norsk jurisdiksjon eller tilknyttede foretak, kan ikke inneholde produktplassering av produkter eller tjenester som er av særlig interesse for barn eller av våpen, modeller av våpen eller leketøysutgaver av våpen.

f) Programmer som er produsert eller bestilt av kringkastingsforetak underlagt norsk jurisdiksjon eller tilknyttede foretak, kan ikke inneholde produktplassering finansiert av politiske partiorganisasjoner.

Kravet i bokstav d gjelder ikke for programmer som verken er produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen eller tilknyttede foretak.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1992-12-04-127/§3-7

lovkommentar