Hva er menerstatning? Og hvor mye kan du få?

Har du vært i en ulykke eller blitt utsatt for vold har du rett på erstatning. Vi snakker om erstatning for tapte lønnsinntekter og kostnader som har tilknytning til den skaden du har lidt.

I tillegg kan du noen ganger kreve menerstatning.

Menerstatning er ment å kompensere for andre forhold enn de rent økonomiske. Vi snakker om en forringet livskvalitet av varig karakter. Det typiske eksemplet er at man etter ulykken ikke lenger er i stand til å gå på tur i skogen. Det kan også være psykiske traumer.

Noen ganger kan det være snakk om betydelige beløp.

Når kan du få menerstatning?

Menerstatning kan søkes i de fleste skadetilfeller som også omfatter de øvrige kriteriene. Vi snakker blant annet om

For å få menerstatning må det kunne påvises varige men. Vi snakker da om at de fortsatt er til stede minst fem år etter ulykken.

Det må en lege, fortrinnsvis en spesialist, til for å utrede et likt men. Kravet er at det må påvises en medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Det er retningslinjer i form av en invaliditetstabell for slike evalueringer. Like fullt kan forskjellige leger komme med ulike konklusjoner. Det viktige her er at man ikke bruker en lege som har tilknytning til det forsikringsselskapet som skal dekke en eventuell menerstatning.

Det skal også gå et par år etter ulykken eller forholdet som utløste kravet om menerstatning før man stadfester medisinsk invaliditet. Først da kan man konstatere at dette er noe som ikke blir borte etter hvert.

Les også om erstatning for medisinsk invaliditet.

Utregning av menerstatning

Som vi nevnte kan en menerstatning beløpe seg til store summer. Avhengig av invaliditetsgrad kan det dreie seg om fra flere hundre tusen kroner til over en million.

Erstatningen utbetales som et engangsbeløp, og du behøver ikke skatte av den.

Foruten invaliditetsgrad bruker man også en tabell for forventet levealder. Dersom skaden er varig, vil man ut fra din alder se på hvor mange år du forventes å ha igjen å leve. Disse årene med tapt livskvalitet skal det altså kompenseres for med menerstatningen.

Her benyttes SSBs aktuelle statistikk for levealder for menn og kvinner. Ettersom kvinner forventes å bli eldre enn menn, vil de ha krav på tilsvarende høyere erstatning for samme skade.

Den siste faktoren i regnestykket er Folketrygdens grunnbeløp. Dette oppjusteres hvert år.

Selve beregningen er ganske komplisert. Advokater og andre som jobber med disse problemstillingene har som regel et eget dataprogram som utfører denne.

Å bruke advokat for søknad om menerstatning

Motparten for et krav om menerstatning er som oftest et forsikringsselskap. Dersom det er snakk om en yrkesskade, kan det også gå gjennom Nav.

Du vil stå overfor svært profesjonelle aktører. De har en enorm kompetanse i å vurdere medisinske tilstander og kjenner alle detaljene angående utregninger og forskrifter.

Som menigmann kan det være vanskelig å etterprøve riktigheten i avgjørelsene deres og de tilbudene de kommer med.

Med en advokat på din side vil du være bedre rustet.

De fleste advokater kan ta slike saker. Du vil imidlertid være best tjent med advokater som har spesialisert seg på erstatningsrett.

De besitter som regel programmene som brukes i beregningene og kan anbefale leger som er spesialister og ikke har tilknytning til det aktuelle forsikringsselskapet. De har også den erfaringen som skal til for ar vektskålen faller ned på din side i tvilstilfeller.

Vi har for eksempel advokatfirmaet Teigstad. De holder til i Oslo, men tar erstatningssaker over hele landet.

Utgiftene til bruk av advokat i forbindelse med saken vil som oftest også kunne dekkes av forsikringen.

 

lovkommentar