Naboloven § 11

Naboloven § 11 regulerer hvilke krav en nabo har overfor tiltakshaver som har bygget slik at noe står helt eller delvis inn på naboens eiendom. Skal tiltaket rettes, eller kan det opprettholdes mot at naboen får et krav på vederlag?

Kort forklart

Utgangspunktet er at en tiltakshaver som bygger inn på naboens eiendom, plikter å rette opp i arbeidet. Dette gjelder også dersom byggverket må fjernes i sin helhet. Unntak fra dette kan gjøres dersom fjerningen/rettingen vil volde tiltakshaver så store utlegg eller tap at det klart står i misforhold til naboens interesse i at fjerningen/rettingen gjennomføres. Et tilleggsvilkår er at tiltakshaver ikke må kunne legges noe «nemnande» til last, det vil si at han ikke må være å bebreide for feilen som er gjort.

Kommer unntaket til anvendelse, slik at fjerningen/rettingen ikke gjennomføres, plikter tiltakshaver i stedet å yte et vederlag til naboen. Omfanget av vederlagskravet avhenger av de konkrete forhold, se nærmere i bestemmelsens første og annet ledd.

Det er videre i bestemmelsen fastslått i hvilke tilfeller retten til naboeiendommen vil falle bort for tiltakshaver. Det vil være når byggverket rettes opp, flyttes eller går til grunne.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 11

 

Lovteksten

§ 11. Hus eller anna byggverk som ulovleg står såleis at noko av det er inne på granneeigedom, har grannen krav på vert bortteke eller retta opp. I tilfelle då dette kom til å valda så store utlegg eller tap elles at det klårt stod i mishøve til gagnet, og det ikkje er noko nemnande å leggja eigaren av byggverket til last, kan det gjerast unnatak frå rettingsskyldnaden mot at grannen får vederlag​1 som ikkje må setjast mindre enn skaden eller ulempa.

Var byggverket frå fyrst av sett ulovleg inn på granneeigedom, må vederlaget for rett til å ha det ståande til vanleg ikkje setjast mindre enn vinninga av innpåbygginga.

Vert byggverket retta oppatt eller flytt eller går det til grunne, fell retten over granneeigedomen bort.

Kilde:

Naboloven § 11 med lovkommentar

lovkommentar