Naboloven § 12

Naboloven § 12 regulerer i hvilken utstrekning man som nabo kan fjerne tre, greiner og røtter som har vokst over på eiendommen sin. I tillegg angis i hvilke tilfeller reglene ikke gjelder. 

Kort forklart

Vilkåret for at en nabo skal kunne fjerne tre, greiner og røtter som stikker inn på eiendommen sin, er at det er til skade eller ulempe. Den del av treet, greinen eller røttene har naboen videre rett til å tilegne seg. Han trenger ikke å levere de tilbake til opprinnelig eier. For tre og greiner gjelder fjerningsadgangen riktignok bare dersom man har gitt naboen sin varsel om forholdene, og naboen ikke innen rimelig tid har fjernet dem.

Reglene gjelder for øvrig ikke dersom det er tale om et merketre eller dersom det er skog på begge sider av grenselinjen til eiendommene.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 12

Lovteksten

§ 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

Denne føresegna gjeld ikkje for merketre og heller ikkje der det er skog på begge sider av grenselina.

Kilde:

Naboloven § 12 med lovkommentar

lovkommentar