Naboloven § 14

Naboloven § 14 regulerer retten den tiltakshavende nabo har til å volde skade på eller utnytte naboeiendommen i forbindelse med utføringen av arbeidet. Dette forutsetter imidlertid at visse vilkår er oppfylt. 

Kort forklart

Dersom en nabo iverksetter arbeid som for eksempel bygning, graving eller sprengning, kan han ha rett til å volde en viss skade på, samt midlertidig benytte seg av, naboeiendommen. Vilkårene som i så fall må være oppfylt er for det første at skaden/utnyttelsen ikke virker «urimelig». For det andre må nytten utbyggeren har av utnyttingen, være «monaleg» større enn den skaden arbeidene påfører naboen. Er dette tilfellet, vil naboen arbeidet går ut over, riktignok ha krav på vederlag. Du kan finne mer utfyllende lovkommentarer til naboloven ved å trykke her.

En slik avgjørelse kan for øvrig fastsettes av naboskjønnet som særdomstol, jf. § 18. Videre er naboskjønnet tillagt en ganske vid myndighet hva gjelder vederlaget. Skjønnet kan blant annet fastsette vederlaget, samt hvordan og hvor lenge det skal utbetales.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 14

Lovteksten

§ 14. Den som til lovleg bygging, vøling, graving, sprenging eller andre liknande tiltak på eigen grunn eller til tryggingsåtgjerder for sin eigedom, lyt valda skade på eller gjera seg mellombels bruk av granneeigedom, kan få rett til det mot vederlag, om det ikkje verkar urimeleg og vinninga for honom er monaleg større enn den skaden det valdar grannen.

Avgjerda høyrer under granneskjønn. Føresegnene i § 16 tredje og fjerde stykket gjeld på tilsvarande måte.

Kilde:

Naboloven § 14 med lovkommentar

lovkommentar