Naboloven § 3

Naboloven § 3 inneholder en nærmere regulering av trær og hekker med betydning for naboforhold. Mer konkret reguleres de nærmere vilkårene for når man kan kreve at et tre skal felles på naboeiendommen. I tillegg er den maksimale høyden for hekker angitt. 

Kort forklart

Naboloven § 3 første ledd fastslår at et tre kan kreves felt dersom treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen, enn det som utgjør tredjeparten av høyden på treet. Beregningsmåten er fastsatt i en egen forskrift, se nedenfor. Det er altså høyden på det konkrete treet som blir avgjørende for hvor nærme det kan stå naboeiendommen før naboen kan kreve det fjernet.

Du kan finne mer utfyllende lovkommentarer på Eiendomsrett.no.

Er først grensen overskredet. må ytterligere vilkår være oppfylt for at man skal nå gjennom med et trefellingskrav. For det første må det ikke være «nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden» at treet blir stående. For det andre må treet være til «skade eller serleg ulempe» for naboen. For det tredje må det være årsakssammenheng mellom det iverksatte tiltaket og skaden/ulempen, jf. «er til». Det må altså være det aktuelle treet som medfører skaden/ulempen for naboen.

I tillegg følger det av bestemmelsen at en hekk som er lavere enn to meter, alltid vil være lovlig etter naboloven. Naboen kan altså ikke kreve hekken fjernet med grunnlag i § 3.

Verdt å merke seg er at § 3 er en særregel, jf. henvisningen til naboloven § 10, jf. naboloven § 2. I dette ligger at et tre eller en hekk vil kunne kreves fjernet etter naboloven § 2, forutsatt at disse vilkårene er oppfylt. § 3 er med andre ord ikke den eneste bestemmelsen som kan gi grunnlag for fjerning av tre eller hekk på naboeiendommen.

Relevante rettskilder

Forskrift av 22. desember 1961 nr. 4

Ot. prp. 24 (1960-61) – Om lov om rettshøve mellom grannar

RG-1979-340

Video om naboloven § 3

Lovteksten

§ 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigareneller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav på å få bort etter § 10, jfr. § 2.

Kilde:

Naboloven § 3 med lovkommentar

lovkommentar