Naboloven § 4

Naboloven § 4 regulerer ulike byggekrav som stilles for å forhindre snøras og takdrypp på naboeiendommen. I tillegg reguleres ulike minstekrav som tar sikte på å begrense innsynet til de respektive eiendommer.  

Kort forklart

Bestemmelsen fastslår for det første at en nabo må unngå å bygge på en slik måte at snøras og takdrypp påfører naboeiendommen skade eller ulempe. For det annet er det bestemt at det mellom de respektive eiendommers dører, vindu og annen åpning i vegg som gir innsyn, må være minst 1,25 meter avstand. På den måten kan man forhindre innsyn på den annen nabos eiendom.

Video om naboloven § 4

Lovteksten

§ 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

Kilde:

Naboloven § 4 med lovkommentar

lovkommentar