Naboloven § 6

Naboloven § 6 regulerer i hvilke tilfeller man plikter å varsle naboen forut for iverksettelse av et tiltak. Bestemmelsen angir også øvrige krav som stilles ved et slikt varsel, samt i hvilke tilfeller et nabovarsel ikke er nødvendig. 

Kort forklart

Man plikter etter naboloven § 6 å gi naboen varsel dersom man skal sette i gang med arbeider som vil kunne komme til å påføre naboeiendommen skade eller ulempe. Nabovarsel skal i slike tilfeller gis i rimelig tid før arbeidet iverksettes. Skulle det være vanskelig å nå rette nabo, eller man er usikker på hvor mange som vil komme til å rammes av arbeidet, kan man oppfylle varslingsplikten ved å sende ut varsel i en avis mv. som er mye lest i det aktuelle området. Nabovarsel er for øvrig ikke nødvendig i de tilfeller hvor grunnlaget tiltaket er ekspropriasjonsrett med hjemmel i naboloven § 10 første ledd bokstav b.

Video om naboloven § 6

Lovteksten

§ 6. Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt.

Er det ikkje råd å finna den som skal varslast eller er det uvisst kor mange som skal ha varsel, skal det lysast ut i minst eitt blad som er mykje lest på staden. Same varslingsmåten kan nyttast når det av andre grunnar er vanskeleg å få varsla grannen direkte på vanleg måte.

Grannevarsel er ikkje påkrevd når tiltaket har slik oreigningsrett som nemnd i § 10 første stykket bokstav (b).

Kilde:

Naboloven § 6 med lovkommentar

lovkommentar