Naboloven § 7

Naboloven § 7 regulerer muligheten til å få en forhåndsavgjørelse avgjort ved såkalt naboskjønn. Særdomstolen avgjør spørsmål om tiltak i naboforhold, herunder hvordan disse må gjennomføres for å ikke stride med loven.

Kort forklart

Dersom naboen, eller andre enn naboen selv, krever et tiltak avgjort ved naboskjønn, kan tiltaket som et utgangspunkt ikke iverksettes så lenge saken pågår. Skjønnet kan forby tiltaket på to grunnlag: at det vil komme til å volde «alvorlig skade» på naboeeiendommen, og/eller at tiltaket klart strider med nabolovens bestemmelser.

Skjønnet kan videre ilegge en av partene et erstatningsansvar for eventuell skade som skulle oppstå i forbindelse med tiltaket, jf. § 9. Videre kan de sette vilkår for utøvelsen av tiltaket i form av ulike pliktige forhåndstiltak, jf. § 5. Naboskjønn kan for øvrig ikke kreves dersom tiltaket har grunnlag i ekspropriasjonsrett etter naboloven § 10 første ledd bokstav b.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 7

 

Lovteksten

§ 7. Spørsmål om korleis eit tiltak bør setjast i verk, så det ikkje kjem i strid med denne lova, kan kvar av grannane få avgjort føreåt med granneskjøn. Vil andre enn den som set tiltaket i verk, krevja slikt skjøn, må det gjerast seinast 4 veker etter at han fekk varsel som nemnt i § 6. Kravet om skjøn kan i alle høve avvisast når det ikkje har rimeleg grunn. Når skjøn er kravt, må tiltaket ikkje setjast i verk utan serskilt samtykke av skjønet før endeleg avgjerd ligg føre i skjønssaka.

Finn skjønet at tiltaket kjem i strid med denne lova, set det forbod mot at tiltaket vert fremja når det er fare for at iverksettinga kjem til å valda alvorleg skade på annan manns eigedom. Endå om det ikkje er slik fare, skal det setjast forbod som nemnt, dersom det er klårt at tiltaket kjem i strid med lova.

Skjønet kan taka avgjerd om førehandstrygd for ansvar etter § 9. Likeins kan det taka avgjerd om føregjerder etter § 5 og om skyldnad for partane etter § 13.

Granneskjønn kan ikkje krevjast når tiltaket har slik oreigningsrett som nemnt i § 10 første stykket bokstav (b).

Kilde:

Naboloven § 7 med lovkommentar

lovkommentar