Naturmangfoldloven § 18 bokstav b

Naturmangfoldloven § 18 bokstav b slår fast at Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak kan tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Med uttak menes avliving og fjerning, jf. naturmangfoldloven § 3 bokstav o.

Kort forklart

Bestemmelsen hjemler vilkårene for å tillate lisensfelling. Bestemmelsens første ledd bokstav b har særlig vært aktuell i forbindelse med spørsmålet om felling av ulv, som har vært et kontroversielt politisk tema de siste årene. I en tolkningsuttalelse fra 2016 vurderte Lovavdelingen vilkårene for lisensfelling av ulv i forbindelse med to klagesaker. Denne artikkelen oppsummerer vilkårene i lys av tolkningsuttalelsen.

Vedtak om lisensfelling etter bestemmelsen kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Bestemmelsen tilsvarer Bernkonvensjonen artikkel 9 (1) andre strekpunkt. Vilkårene for tillatelse av lisensfelling etter naturmangfoldloven og etter Bernkonvensjonen er i stor grad sammenfallende. For det første må fellingen skje for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Begrepet «husdyr» er ikke begrenset til bufe, men omfatter også gjeterhund og jakthund. For det andre må fellingen ikke true bestandens overlevelse. For det tredje må det ikke foreligge noen andre tilfredsstillende måter å forebygge skaden på.

Formålet med lisensfellingen må være å forhindre skade. Det må foreligge en reell risiko for skade dersom felling ikke tillates, og denne risikoen må være av et visst omfang. Det er ikke et vilkår at skaden allerede har inntrådt. Fellingen kan skje som et forebyggende tiltak.

Fellingen må ikke true bestandens overlevelse, og det må heller ikke foreligge noen andre tilfredsstillende måter å forebygge skaden på. I rovviltforskriften § 10 andre ledd, som ble vedtatt med hjemmel i viltloven § 12, heter det at felling «kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning». Naturmangfoldloven § 18 er i hovedsak en videreføring av viltloven § 12, som innebærer at det etter naturmangfoldloven § 18 andre ledd stilles strengere krav til å finne andre løsninger innenfor ulvesonen enn utenfor ulvesonen.

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009)

Tolkningsuttalelse om naturmangfoldloven § 18 – Lisensfelling av ulv

Lovteksten

§ 18. (annet uttak​ av vilt​ og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene)

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk

a) for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning,

d) for innfanging til gjenoppbygging av bestander,

e) for innfanging til lovlig oppdrettsvirksomhet,

f) for forskning, undervisning eller taksonomisk virksomhet, eller

g) som er fremmede organismer.

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.

Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak.

Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Kilde

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/§18

lovkommentar