Offentleglova § 3

Offentleglova § 3 slår fast hovedregelen om at saksdokumenter, journaler og liknende registre for organet er åpne for innsyn for alle, med mindre annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.

Kort forklart

Hovedregelen er at saksdokumentene for et organ er åpne for innsyn for alle. Innsynsretten er også grunnlovfestet, jf. Grunnloven § 100 femte ledd. Unntak fra hovedregelen krever særskilt hjemmel, det vil si lovbestemmelse eller bestemmelse i forskrift gitt i medhold av lov. En instruks eller beslutning om unntak fra innsynsretten som ikke har hjemmel i lov eller forskrift, vil være uten rettsvirkning.

Et offentlig organ kan heller ikke beslutte at et dokument skal behandles fortrolig, utenom de delene av dokumentet som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Saksdokumentene er åpne for innsyn for alle. Med dette menes at enhver person har innsynsrett, uansett nasjonalitet, alder, eller om det er en juridisk eller fysisk person. Det er i utgangspunktet heller ikke noe krav om at den som ber om innsyn har noen saklig grunn til dette. Ved omfattende innsynsbegjæringer kan imidlertid alminnelige rettsprinsipper tilsi at innsyn vil kunne nektes i tilfeller hvor det er klart grunnlag for å tro at innsynskravet er fremsatt for å sjikanere organet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.102 (2004–2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Lovteksten

§ 3. Hovudregel

Saksdokument,​ journalar​ og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje​ innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.​

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/2006-05-19-16/§3

lovkommentar