Skatteloven § 2-32

Skatteloven § 2-32 inneholder begrensninger i skatteplikten for institusjoner og organisasjoner som ikke har erverv til formål. Bestemmelsen inneholder også regler om skatt for institusjoner og organisasjoner som driver økonomisk virksomhet.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd angir vilkårene for skattefrihet for ulike typer institusjoner og organisasjoner. Andre ledd fastsetter når den ellers skattefrie organisasjonen blir skattepliktig for deler av sin virksomhet. Første ledd oppstiller en generell regel om skattefrihet for institusjoner og organisasjoner som ikke har erverv til formål. Etter andre ledd vil slike organisasjoner som i utgangspunktet er fritatt for skatt etter første ledd, likevel ha skatteplikt dersom de driver økonomisk virksomhet.

Om en institusjon eller organisasjon er skattefri eller skattepliktig, beror på en helhetsvurdering. Terskelen for å anses som skattepliktig etter andre ledd antas å være noe høyere enn etter den alminnelige virksomhetsregelen i skatteloven § 5-1. Kravene til virksomhetens omfang og varighet må også være noe høyere etter bestemmelsen her. En ellers skattepliktig virksomhet vil likevel være skattefri etter andre ledd andre punktum dersom omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 70 000 kroner. For veldedige og allmennyttige institusjoner gjelder en særlig grense på 140 000 kroner.

En institusjon eller organisasjon som er skattepliktig for deler av sin virksomhet etter andre ledd, skal den også betale skatt av gevinster ved salg av eiendeler som brukes i den økonomiske virksomheten.

En privat skole kan være skattefri både etter første og fjerde ledd. Fjerde ledd krever ikke at skolen ikke må ha erverv til formål, men krever imidlertid at skolen må være organisert som en selveiende institusjon. Med selveiende institusjon menes forening eller stiftelse. Skolen må også oppfylle vilkårene for offentlig støtte, og faktisk motta tilskudd. En skole som faller inn under fjerde ledd vil likevel være skattepliktig for økonomisk virksomhet utenom undervisning og forskning.

Bestemmelsen i femte ledd gjelder familiestiftelser og liknende. Disse skal betale formuesskatt, men ikke inntektsskatt.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.86 (1997–1998) Ny skattelov

Lovteksten

§ 2-32. Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.

(1) Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt.

(2) Driver institusjon eller organisasjon som omfattes av første ledd økonomisk virksomhet – herunder bortleie av fast eiendom, også i tilfelle eiendommen delvis er benyttet til egen bruk – vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig. Økonomisk virksomhet er unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten i inntektsåret ikke overstiger 70.000 kroner. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er den tilsvarende beløpsgrensen 140.000 kroner.

(3) For institusjon eller organisasjon som har skatteplikt etter annet ledd, skal gevinst ved realisasjon av driftsmiddel benyttet i den økonomiske virksomheten ikke regnes som inntekt med høyere beløp enn det som er kommet til fradrag i inntekten som avskrivninger.

(4) Selveiende institusjon som eier privat skole, er fritatt for skattlegging av skolevirksomheten dersom skolen mottar lovbestemt offentlig tilskudd. Institusjonen er likevel skattepliktig for formue i og inntekt av økonomisk virksomhet utenom undervisning og forskning.

(5) Familiestiftelse og andre formuesmasser hvor avkastningen fortrinnsvis tilfaller medlemmer av en bestemt slekt, skattlegges for formue.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-14/§2-32

lovkommentar