Smittevernloven § 7-12

Smittevernloven § 7-12 gir Kongen fullmakt til å fastsette forskrifter for å trygge folkehelsen og verne befolkningen når det er utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. Bestemmelsen gir også fullmakt til å fastsette bestemmelser som normalt ville vært gitt i lov, og som kan avvike fra annen lovgivning.

Kort forklart

Bestemmelsen gir Kongen en særskilt fullmakt til å sette gjeldende lov helt eller delvis ut av kraft, slik at det er mulig å gripe inn i krisesituasjoner ved utbrudd eller fare for et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom hvor folkehelsen er i fare. Fullmakten er forutsatt brukt bare i en alvorlig nasjonal krisesituasjon.

Det har ikke vært aktuelt å bruke denne fullmaktshjemmelen før 2020. I forbindelse med utbruddet av Covid-19 ble det i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) fastsatt flere midlertidige bestemmelser med hjemmel i smittevernloven § 7-12. Det ble videre gitt en forskrift om tiltak for å sikre forsyning av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av virusutbruddet.

Lovteksten

§ 7-12. Særlig fullmakt for Kongen

Når et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen, eller når det er fare for et slikt utbrudd og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan settes inn tiltak til vern om befolkningen. Om nødvendig kan Kongen gjøre avvik fra gjeldende lovgivning. Lov av 15. desember 1950 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/§7-12

lovkommentar