Straffeloven § 171

Straffeloven § 171 regulerer straffansvaret for tjenestefeil. 

Kort forklart

Begrunnelsen for bestemmelsen er at offentlig myndighet utøves på en rekke områder som har stor betydning for den enkelte. Den private parten har i tillegg ofte en straffesanksjonert plikt til å følge forvaltningens vedtak. Det er derfor viktig å opprettholde allmennhetens tillit til at den offentlig myndigheten utøves i henhold til regelverket. Misbruk av offentlig myndighet kan få betydelige skadevirkninger og ramme enkeltpersoner hardt.

Utøving av offentlig myndighet er kjennetegnet ved at staten utøver sin «høyhetsrett» overfor borgerne. Det utøves offentlig myndighet dersom avgjørelsen bygger på offentligrettslig myndighet tildelt ved lov, forskrift eller et annet kompetansegrunnlag.

Den straffbare handlingen etter bestemmelsen består i at en offentlig tjenestemann «utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet», og at vedkommende i den sammenheng «grovt bryter sin tjenesteplikt». Både handlinger og unnlatelser straffes. Tjenesteplikten kan være fastsatt i lov eller forskrift, i arbeidsavtalen, instruks eller etter pålegg fra overordnede.

Ikke enhver handling i strid med tjenesteplikten rammes av bestemmelsen. Bruddet må være grovt. Dette innebærer at bagatellmessige forgåelser er ikke straffbare. Bestemmelsens forarbeider nevner eksplisitt polititjenestemann ikke legitimerer seg, samt tvangsmedisinering uten hjemmel, som eksempler på slike brudd på tjenesteplikter.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) Om lov om endringer i straffeloven

Lovteksten

§ 171.​ Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

Kilde

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§171

lovkommentar