Straffeloven § 288

Straffeloven § 288 rammer den som hensetter en annen person i hjelpesløs tilstand, eller den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som en har en plikt til å dra omsorg for. 

Kort forklart

Bestemmelsen rammer for det første den som «hensetter en annen i hjelpesløs tilstand». Med hensettelse siktes her til positiv handling fra gjerningspersonens side som fremkaller hjelpeløsheten. Med hjelpesløs tilstand menes en tilstand hvor det er fare for liv, kropp eller helse, og hvor fornærmede trenger hjelp. Om tilstanden kan anses som hjelpesløs, beror blant annet på fornærmedes evne til å hjelpe seg selv. Det kan følgelig ha betydning om vedkommende er et barn eller en voksen, om vedkommende er syk eller skadet osv. Det er også en forutsetning for hjelpeløshet at fornærmede var i live da hjelpen skulle vært gitt eller da hensettelsen fant sted.

For det andre rammer bestemmelsen «den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som en har en plikt til å dra omsorg for». Her er det omsorgsplikten som utløser aktivitetsplikten, og det er ikke noe krav om at gjerningspersonen selv må ha forårsaket den hjelpeløse tilstanden. Pliktforholdet mellom partene som utløser omsorgsplikten kan være begrunnet i lov, for eksempel forholdet mellom barn og foreldre. Den kan også fremgå av avtale, for eksempel for barnepassere.

Medvirkning og forsøk er straffbart, jf. straffeloven §§ 15 og 16.

Skyldkravet er forsett, jf. §§ 21 og 22.

Den øvre strafferammen er fengsel inntil 3 år.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Lovteksten

§ 288.​ Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.

Med fengsel inntil 3 år straffes den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.

Kilde

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§288

lovkommentar