Straffeloven § 291

Straffeloven § 291 omhandler voldtekt, og angir 10 års strafferamme. Bestemmelsen rammer den som skaffer seg seksuell omgang ved bruk av vold eller truende adferd, eller ved å utnytte at noen er ute av stand til å motsette seg omgangen.

Kort forklart

I tillegg rammes den som ved vold eller truende adferd får noen til å utføre seksuell omgang med seg selv eller andre.

Bestemmelsen angir altså gjerningsbeskrivelsen for voldtekt. Det vil si hva som må være til stede for at ene handling skal anses for å være voldtekt. Det må altså være tale om seksuell omgang, samt at gjerningspersonen har skaffet seg denn omgangen ved hjelp av en av alternativene i loven. Det er derfor et krav om en sammenheng mellom for eksempel vold og den seksuelle omgangen.

Staffeloven § 291 suppleres av andre bestemmelser i straffeloven, for eksempel straffeloven § 291 og straffeloven § 293. Disse angir at det er en minstestraff for voldtekt dersom omgangen består av samleie(eller handlinger som straffeloven anser som tilsvarende handlinger), samt at sistnevnte straffebud angir høyere strafferamme for grov voldtekt. Det finnes også bestemmelse om grov uaktsom voldtekt i straffeloven § 294, samt at seksuell omgang med barn under 14 år er angitt som voldtekt i den nye straffeloven selv om det er fravær av truende adferd eller vold, hvilket fremgår av straffeloven § 299.

Relevante rettskilder

Rt. 2009 s. 321
Rt. 2003 s. 687
Rt. 1938 s. 614
Rt. 2002 s. 436
NOU 1991:13 s. 16
Ot.prp.nr. 20 (1991-1992) s. 14
Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 25
Mfl.

Video om straffeloven § 291

Lovteksten

Straffeloven § 291

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd,

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Kilde:

https://www.overgrep.no/straffeloven-291/

lovkommentar