Straffeloven § 292

Straffeloven § 292 angir minstestraff på tre år for kvalifiserte former for voldtekt, for eksempel dersom den seksuelle omgangen innebærer samleie. Bestemmelsen hever samtidig strafferammen til 15 år.

Kort forklart

Gjerningsbeskrivelsen for voldtekt er angitt i straffeloven § 291. Straffeloven § 292 angir at dersom voldtekten i tillegg innebærer samleie, eller tilsvarende handlinger, så blir minstestraffen 3 år, og strafferammen øker fra 10 til 15 år.

Hvilke handlinger som rammes av bestemmelsen fremgår nokså greit i selve lovteksten.

Alternativ D tar sikte på å ramme den som benytter rusmidler, for eksempel i fornærmedes drink eller ved å «skjenke» fornærmede, i den hensikt å skaffe seg seksuell omgang.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 215 og 439

Video om straffeloven § 292

Lovteksten

Straffeloven § 292

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Kilde:

https://www.overgrep.no/straffeloven-292/

lovkommentar