Straffeloven § 293

Straffeloven § 293 angir 21 års strafferamme for de groveste formene for voldtekt. Det fremgår av bestemmelsen at den tar sikte på å ramme gruppevoldtekt, voldtekt som medfører særlig stor skade eller som ellers er utført på en særlig krenkende måte.

Kort forklart

Hvorvidt voldtekten anses som grov må bero på en konkret vurdering. Bestemmelsen angir selv noen momenter som særlig skal vektlegges. Listen er ikke uttømmende, men det fremgår av lovens forarbeider at dersom en av alternativene er til stede skal det mye til for at handlingen ikke rammes av straffebestemmelsen.

Straffebudet rammer også den som tidligere er dømt for voldtekt, grov uaktsom voldtekt (straffeloven § 294) eller seksuell omgang av barn under 14 etter straffeloven § 299 (defineres som voldtekt i ny straffelov).

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 440

Video om straffeloven § 293

Lovteksten

Straffeloven § 293

Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.

Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om

a) den er begått av flere i fellesskap,

b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller

c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Kilde

https://www.overgrep.no/straffeloven-293/

lovkommentar