Straffeloven § 294

Straffeloven § 294 angir strafferammen for grovt uaktsom voldtekt. Den alminnelige straffereammen er seks år. Kvalifiserte former av grovt uaktsom voldtekt har en strafferamme på ti år.

Kort forklart

Det fremgår altså at grovt uaktsomt voldtekt er straffbart. Dette i motsetning til de fleste straffbare handlinger, som krever at handlingen er begått med viten og vilje (forsett). Gjerningsbeskrivelsen for voldtekt må være overtrådt, slik den er angitt i straffeloven § 291. Men skyldkravet er senket fra forsett til grov uaktsomhet.

Det skal likevel mye til for at noen skal dømmes, da det krever sterk klandreverdig adferd og grunnlag for sterk bebreidelse.

Eksempler på når en voldtekt er utført grovt uaktsomt kan være at gjerningspersonen ikke forstod at fornærmede sov, men at han helt klart burde ha forstått dette og er sterkt å bebreide for at han ikke forstod det.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)

Video om straffeloven § 294

Lovteksten

Straffeloven § 294

Grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293 er straffen fengsel inntil 10 år.

Kilde

https://www.overgrep.no/straffeloven-294/

lovkommentar