Tvisteloven § 1-2

Tvisteloven § 1-2 gir uttrykk for tvistelovens betydning i konflikt med folkerettslige forpliktelser.

Kort forklart

Tvisteloven § 1-2 innebærer at tvisteloven må vike for den folkerett Norge har forpliktet seg til gjennom ratifikasjon, når reglene ikke er i overensstemmelse. Bestemmelsen innskrenker kun anvendelsen av tvisteloven. Den kan derfor ikke anvendes som en generell regel om sektormonisme som gjør folkeretten til selvstendig rettsgrunnlag. For at folkeretten skal utgjøre et selvstendige rettsgrunnlag krever særskilte lovhjemler.

Video om tvisteloven § 1-2

Lovteksten

§ 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven.
Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/tvisteloven-§-1-2-folkerettens-betydning-for-anvendelsen-av-loven/?preview_id=9963&preview_nonce=6eb8e64409&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true 

lovkommentar