Valgloven § 9-9

Valgloven § 9-9 er en bestemmelse om offentliggjøring av valgresultater og prognoser.

Kort forklart

Sperrefristen for offentliggjøring av valgresultater og prognoser er satt til å være tidligst klokken 21 på valgdagen mandag. Sperrefristen er satt slik at en er sikker på at samtlige valglokaler er stengt på dette tidspunktet. Bestemmelsen er begrunnet i et ønske om at valget skal foregå i størst mulig ro og høytidelighet, og at velgerne skal utsettes for minst mulig ytre påvirkning. Disse hensynene må veie tyngre enn ønsket fra enkelte om å bringe flest mulig nyheter omkring valget. Bestemmelsen gjelder først og fremst offentliggjøring av faktiske valgresultater, men også for prognoser basert på intervjuer med velgere på valgdagene, enten dette dreier seg om meningsmålinger eller valgdagsundersøkelser. Det er imidlertid ikke forbudt å offentliggjøre prognoser basert på undersøkelser som er foretatt tidligere.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Lovteksten

§ 9-9. Offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen mandag.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/2002-06-28-57/§9-9

lovkommentar