Vegtrafikkloven § 3

Vegtrafikkloven § 3 inneholder den prinsipielle hovedregelen for all veitrafikk. Bestemmelsen er et alminnelig aktsomhetspåbud, og presiseres gjennom de øvrige bestemmelsene i vegtrafikkloven, samt lovens forskrifter.

Kort forklart

Bestemmelsen pålegger enhver en plikt til å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken. Dette gjelder for alle trafikanter – gående, syklende, førere av motorvogn og andre typer kjøretøy. Trafikanter skal ferdes slik at potensiell fare ikke kan oppstå. Bestemmelsen omfatter følgelig også ferdsel som fører til hypotetisk fareforvoldelse, så lenge denne er påregneligDette kan for eksempel være bruk av mobiltelefon under kjøring. Det er imidlertid fremdeles et vilkår for å bli straffedømt for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 at skade rent faktisk oppstår, eller at annen trafikk rent faktisk blir hindret eller forstyrret.

Hva som ligger «unødig» forstyrrelse av trafikken, fremgår av dommen inntatt i HR-2020-1723-A (Sykkeldommen). Her hadde en syklist syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien utenfor Oslo. Førstvoterende uttalte het at det ved vurderingen av om annen trafikk blir «unødig … forstyrret», må tas utgangspunkt i det aktuelle trafikkbildet, inkludert trafikantens mulige handlingsalternativer. Samtidig skal all ferdsel også skje «hensynsfullt». I dette ligger en forventning om «smidig framferd». Alle trafikanter skal ta hensyn til andre. Høyesterett kom her til at syklisten forstyrret trafikken, og at forstyrrelsen var «unødig».

Dødsulykker som skyldes mindre graverende uaktsomhet, som alle bilførere kan gjøre seg skyldige i fra tid til annen, straffes etter vegtrafikkloven § 3 og ikke etter straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap.

Relevante rettskilder

HR- 2020-1723-A

Lovteksten

§ 3. Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal​1 også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§3

lovkommentar