Vegtrafikkloven § 7

Vegtrafikkloven § 7 handler om myndighet til å forby bestemte typer veitrafikk under bestemte omstendigheter. Bestemmelsen gir også hjemmel til å treffe midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller annen regulering av trafikk på nærmere vilkår.

Kort forklart

For det første gir bestemmelsen hjemmel til å forby bestemte grupper kjøretøy. Forbudet skal gjelde «visse veger». I dette ligger at det alltid må være gitt en oversikt enten over de veiene som det er lov å kjøre på, eller de veiene som det er forbudt å kjøre på. Det er trolig bare trafikale hensyn, som hensynene til trafikksikkerhet og miljø, som kan begrunne et forbud etter bestemmelsen. Lovhjemmelen har tidligere vært brukt til å gi forskrifter om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlige veier i Finnmark. En av hensynene er å unngå bilulykker.

Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av veitrafikk dersom forhold på veien eller i dens omgivelser, arbeid på veien eller veiens tilstand tilsier det. Et praktisk viktig tiltak etter denne bestemmelsen er midlertidig stenging av høyfjellsveier og fjelloverganger av hensyn til snø- og værforhold. Tiltak etter bestemmelsen her forutsettes å være av midlertidig karakter.

Bestemmelsen gir videre myndighet til å bestemme at transport av visse typer farlig gods kun skal være tillatt på visse veier, til visse tider eller på andre særlige vilkår.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.61 (1989-1990) Om lov om endringar i vegtrafikklova 18. juni 1965 nr. 4

Lovteksten

§ 7.​ Særlige forbud mot trafikk. 

Kongen eller den han gir fullmakt kan forby bestemte grupper av kjøretøyer. Forbudet kan begrenses til å gjelde på eller utenfor visse veger og innenfor et bestemt tidsrom. Det kan på samme måte gjelde bestemte trafikantgrupper.

Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Slikt vedtak treffes for riksveg og fylkesveg av Statens vegvesen og for kommunal veg av kommunen.

Vegdirektoratet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om at transport av visse typer farlig gods kun skal være tillatt på visse veger, til visse tider eller på andre særlige vilkår.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§7

lovkommentar