Voldsoffererstatningsloven § 1

Voldsoffererstatningsloven § 1 sier noe om hva slags saker loven gjelder. Det fremgår at loven gjelder den som er utsatt for skade som følge av handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Dette gjelder for eksempel ofre for vold, voldtekt, overgrep, alvorlige trusler og frihetsberøvelse.

Kort forklart

Loven sier også at den som har blitt skadet når de har førsøkt å hjelpe politiet, eller for å avverge skade på noen annen, også kan søke om erstatning.

Det vesentlige i bestemmelsen er at den oppstiller er vilkår om personskade. Dette medfører en slags nedre grense for voldsoffererstatningen ved at mindre alvorlige kroppskrenkelser ikke gir krav på voldsoffererstatning selv om det gir krav på erstatning etter vanlige erstatningsrettslige regler. Det samme problemet oppstår i saker om trusler, seksuelle handlinger uten samtykke samt ran. I saker om overgrep mot barn og i voldtektssaker presumerer Kontoret for voldsoffererstatning at det er personskade, slik at da trenger man ikke dokumentere dette.

Her kan man se et eksempel på at Erstatningsnemnda drøfter kravet til personskade:

Personskadevilkåret

For å tilkjenne voldsoffererstatning må det i tillegg være sannsynliggjort at klager har fått en personskade som følge av den straffbare handlingen jf. voldsoffererstatningsloven § 1.

Nemnda viser til bevisgjennomgangen i Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak, herunder uttalelser fra klagers lege 24. januar 2019 og psykologspesialist i X kommune 18. desember 2018.

I sistnevnte fremgår det at klager har klinisk signifikante symptomer på posttraumatisk stress. Klager beskrev ved undersøkelse blant annet problemer med søvn, økt forsiktighet, konsentrasjonsproblemer, skvettenhet og at hun unngikk å oppholde seg i enkelte rom i huset.

Ved vurderingen av oppreisningens størrelse la X tingrett til grunn at klager hadde hatt sterke reaksjoner etter det straffbare forholdet. Dette medførte et svært begrenset sosialt liv og et stort behov for kontroll. Det ble videre vist til at det var beskrevet mareritt som tok flere timer å roe/trygge henne etter, og at hun etter slike mareritt hadde fravær fra skolen over flere dager.

Nemnda finner det godtgjort med sannsynlighetsovervekt at klager er påført en personskade som følge av den klart sannsynliggjorte straffbare handlingen. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på den medisinske dokumentasjonen hvor det fremgår at klager i etterkant av det aktuelle har slitt med psykiske plager i form av symptomer på posttraumatisk stress og Vestfold tingretts dom hvor det fremgår at hennes plager har medført fravær fra skolen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.10 (2007-2008)

Video om voldsoffererstatningsloven § 1

(La denne stå tom – Jørgen legger til video fortløpende)

Lovteksten

§ 1.Lovens saklige virkeområde

Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her. Hvis et barn har opplevd vold mot en nærstående person, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, har barnet rett til oppreisning utmålt etter § 6. Barnet kan også kreve erstatning etter §§ 4 og 5. Voldsoffererstatning ytes selv om gjerningspersonen ikke kan straffes fordi vedkommende var utilregnelig som nevnt i straffeloven § 20 første ledd, eller det foreligger overskridelse av nødverge som kan føre til straffritak etter straffeloven § 81 bokstav b nr. 2.
Voldsoffererstatning kan dessuten ytes ved personskade som har oppstått
a)
i forbindelse med hjelp til politiet eller andre med politimyndighet under arrestasjon, i forbindelse med avverging eller forsøk på avverging av en straffbar handling eller i forbindelse med lovlig pågripelse eller forsøk på dette, eller
b)
i forbindelse med hjelp til ofre for en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, eller for å avverge eller begrense skadefølgene av den straffbare handlingen.
Erstatning etter loven her ytes ikke for skader som går inn under lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).

Kilde:

https://www.overgrep.no/voldsoffererstatningsloven-1/

lovkommentar