Yrkesskadeforsikringsloven § 10

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 angir dekningsområdet for yrkesskadeforsikringen. Bestemmelsen fastsetter de ytre grensene for tidsrommet og situasjonen hvor arbeidstakeren er yrkesskadeforsikret.

Kort forklart

Bestemmelsen må leses i sammenheng med yrkesskadeforsikringsloven § 11, som angir hvilke skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen. Hendelsen som har medført skade eller sykdom må ha skjedd mens arbeidstakeren var i arbeidpå arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Arbeidstakeren må være i arbeid, med gjøremål for arbeidsgiveren. Yrkesskadeforsikringen dekker ikke skader som arbeidstakeren pådrar seg utenfor avtalt arbeidstid, eller ved utføring av private gjøremål. Vilkåret om at skaden må skje på arbeidsstedet vil variere med etter arbeidets art. For arbeidstakere med stasjonær arbeidsplass vil arbeidsstedet være geografisk avgrenset, likevel med unntak for ærender som ledd i arbeidet også utenfor arbeidsstedet. Arbeidstakere med mobil arbeidsplass vil være yrkesskadeforsikret der hvor arbeidet til enhver tid foregår.

Også skader som arbeidstaker pådrar seg på jobbreiser og seminarer kan gi rett på yrkesskadeerstatning, såfremt arrangementet har et faglig program og foregår i regi av arbeidsgiver. Skader som arbeidstaker pådrar seg på sosial utflukt med kollegaer uten noen faglige innslag vil ikke gi rett på yrkesskadeerstatning etter loven.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

Rt. 2000 s. 220 om yrkesskadedekning under reise til/fra arbeidsstedet

https://www.advokat-teigstad.no/yrkesskade/

Rt. 2004 s. 487 om skade påført arbeidstaker under sosial utflukt

Rt. 2014 s. 513 om skade etter aking under faglig seminar

Lovteksten

§ 10. Dekningsområdet.

Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

lovkommentar