Yrkesskadeforsikringsloven § 11

Yrkesskadeforsikringsloven § 11 angir hvilke skader og sykdommer som skal dekkes av yrkesskadeforsikringen.  Bestemmelsen må leses i sammenheng med yrkesskadeforsikringsloven § 10, som setter de ytre grensene for tidsrommet og situasjonen hvor arbeidstakeren er yrkesskadeforsikret.

Kort forklart

Yrkesskadeforsikringen skal først og fremst dekke tap som følge av yrkesskade. Dette vil være lidt tap, tap i fremtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Du kan lese mer om utmålingen på Erstatning.no. I følge Advokat Eirik Teigstad kan skadelidte gså ha rett på menerstatning ved varig og betydelig skade av medisinsk art. Tapet må være forårsaket av en arbeidsulykke. Dette innebærer at skaden må ha skjedd mens arbeidstakeren var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det innebærer også at skaden må ha skjedd som følge av en uventet eller uforutsigbar ytre påkjenning eller belastning. Skadetilfellet må anses å være utenfor arbeidets alminnelige ramme. Det følger imidlertid av Trygderettens praksis at yrkesskade-begrepet har blitt noe modifisert til gunst for skadelidte.

Yrkessykdommer, som for eksempel forgiftning eller stråleskade, skal likestilles med yrkesskade etter loven og gi rett på yrkesskadeforsikring. Hvilke yrkessykdommer som omfattes er nærmere spesifisert i forskrift 11. mars 1997 nr. 219 om sykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade og forskrift 11. mars 1997 nr. 220 om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade, med hjemmel i folketrygdloven § 13-4.

Også yrkessykdommer som ikke er godkjent under folketrygdloven § 13-4 kan gi rett på yrkesskadeerstatning, såfremt disse er av samme karakter som en godkjent yrkessykdom.

For yrkessykdommer etter bestemmelsens bokstav b gjelder en presumsjonsregel, som innebærer at skaden eller sykdommen skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, med mindre forsikringsgiver kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet. Begrunnelsen for regelen er at årsaken til disse yrkessykdommene typisk er å finne på arbeidsplassen.

Særlige disposisjoner for skade hos arbeidstakeren skal ikke komme vedkommende til skade. Dette gjelder også selv om disposisjonen er selvforskyldt, for eksempel ved røyking.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988–1989) Om lov om yrkesskadeforsikring)

Rt. 2000 s. 1614 om passiv røyking

Rt. 2005 s. 1757 om arbeidsulykke-begrepet

Rt. 2009 s. 1485 om matforgiftning under tjenestereise

Rt. 2013 s. 645 om psykiske lidelser i etterkant av hendelse i arbeidstiden

HR-2012-2348-A om presumsjonsregelen

Lovteksten

§ 11. Skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke

a. skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),

b. Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.

c. annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet.

Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra arbeidstakerens særlige mottakelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsak.

Les også: Fri rettshjelp i trygderetten

lovkommentar